Human T-cell lymphotropic virus type 1 and its oncogenesis

time: 2017-05-23   author:   

Lanlan Zhang, Jingyun Wei, Long Wang, Shile Huang, Ji-Long Chen*. Human T-cell lymphotropic virus type 1 and its oncogenesis. Acta Pharmacol Sin, 2017: 1–11.