Avian Interferon-Inducible Transmembrane Protein Family Effectively Restricts Avian Tembusu Virus Infection

time: 2017-05-23   author:   

Shilong Chen, Long Wang, Jieying Chen, Lanlan Zhang, Song Wang, Goraya Mohsan Ulah, Xiaojuan Chi, Yang Na, Wenhan Shao, Zhou Yang, Xiancheng Zeng, Ji-Long Chen*. Avian Interferon-Inducible Transmembrane Protein Family Effectively Restricts Avian Tembusu Virus Infection. Front Microbiol. 2017: 8:672