International Students | Students | Faculty & Staff | Alumni | Visitor Present Admimistrators | Contact Us | 中文版
Campus map | Campus environment | Library | Calendar | Courses | Academic centers  
 
 
High-quality Talents

  发布时间: 2015-12-01   信息员:

 Academician 

>>Xie Lianhui

>>Yin Weilun

>>Wang Naiyan

>>Li Jian

>>Wu Kongming

>>Xie Hua an

>>Zhao Qiguo

>>Chen Zongmao

>>Chen Jianping

>>Chen Huanchun



 

 National “Thousand Talents Professors” 

>>Geoffrey Michael Gurr

>>Lin Chentao

>>Wang Zhiyong

>>Yang Zhenbiao

>>Wu Shuang




 

 “Chang Jiang Scholar” 

>>Ray Ming

>>Lin Chentao

>>Wang Zhiyong

>>Yang Zhenbiao

>>Liao Hong




 

    【 Winners of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars 

 

>>Liao Hong

>>Wei Taiyun



 

    【“National Hundred and Thousand Talent Project” one and two level candidates

 

>>You Minsheng

>>Wang Zonghua

>>Lin Wenxiong

>>Guan Xiong

>>Wu Weiren

>>Zheng Yushan

>>Zheng Baodong

>>Chen Lisong

>>Wu Chenzhen

>>Hou Youming

>>Liao Hong


                 

   【Winners of the National Fund for Excellent Young Scholars

>> Zhou Shungui                     >>Qin Yuan

                                     

      【The First Batch of Haixi Industry Talents Leading Talents

>> Xie Lianhui                         >Lin Zhanxi

 

 Hundred Talents Professors of Fujian Province】

 

>>Wei Taiyun          >>Zhan Jiasui               >>Li Guangpu         >>Yao Yijian

  

>>Chen Riqing                         >>Yuan Zhanhui                               >>Fan Mizi                                 >>Tang Haibao

  

>>Miao Ying                           >>Chen Jilong                                   >>Wen Tiejun                             >>Su Songkun

  

>>Zeng Renseng                      >>Li Lei                                           >>Daniel Joseph Ebbole               >>Wu Shuang

  

>>Wang Zhiyong  

  

  

【Special Support High-level Talents “Double Hundred Plan”of Fujian Province】

  

>>Lan Siren                            >>Lin Wenxiong                                  >>Pang Jie                             >>Wang Shihua

  

>>Chen Lihui                          >>Zheng Baodong                                >>Wu Jianguo                       >>Zeng Shaoxiao  

  

  【Leading Talent in Colleges and Universities in Fujian Province

  

>>You Minsheng                     >>Guan Xiong                                      >>Zheng Chuanfang                  >>Miao Ying

  

>>Wei Taiyun                         >>Chen Lihui  

  





















 

 
 
Contact Us
  • No.15 Shangxiadian Road, Cangshan District, Fuzhou City, Fujian Province, China
  • P.C.:350002
            
 
Copyright © 2016 All Rights Reserved Fujian Agriculture and Forestry University